Statuto de Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj
Verkita de UZE   
08/09/2008


H R V A T S K I  /  K R O A T L I N G V E

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine”, br. 88/01 i 11/02) Osnivačka skupština Udruge zagrebačkih esperantista, održana  12. prosinca 2007. u Zagrebu donijela je:

STATUT UDRUGE ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
           
Udruga zagrebačkih esperantista (dalje u tekstu: Udruga) temelji svoje djelovanje na tradicijama prve hrvatske esperantske udruge «Društvo hrvatskih esperantista» utemeljene dne 28. prosinca 1908. godine u Zagrebu, kao i udruge «Savez za  esperanto Zagreba», osnovanog dne 4. studenoga 1981. godine u Zagrebu.
Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada, članstvu i članarini, pravima i obvezama članova, unutarnjem ustrojstvu, tijelima, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je:
- na hrvatskom: UDRUGA ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA
- na esperantu:   UNUIĜO DE ZAGREBAJ ESPERANTISTOJ
Skraćeni naziv Udruge je:
- na hrvatskom: UZE
- na esperantu:  UZE.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta Udruge donosi Predsjedništvo.

Članak 3.
 
Udruga zagrebačkih esperantista je udruga registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave.
Udruga zagrebačkih esperantista je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak i pečat.
Znak Udruge tvori znak globusa u koji je upisana petokraka zvijezda, a u njoj dio grba grada Zagreba.
Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga zagrebačkih esperantista – Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj, Zagreb, a u sredini pečata je znak Udruge.
 
Članak 5.
 
Udruga zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
 
Udruga je osnovana u cilju:
- udruživanja esperantista i esperantskih udruga iz Zagreba i Zagrebačke županije sa ciljem proširenja i unapređenja uporabe međunarodnog jezika esperanta,
- organiziranja članstva radi praktične uporabe međunarodnog jezika esperanta,
- predstavljanja i zastupanja svojih članova u zemlji i inozemstvu,
- organiziranja informativne, obrazovne i izdavačke djelatnost za potrebe svojih članova,
- poticanja i pomaganja osnivanja esperantskih udruga.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:
- objavljivanje i tiskanje časopisa, tekstova i knjiga na hrvatskom, esperantu i dvojezično i korištenje suvremenih medija (VHS, DVD, CD),
- sudjelovanje na ispunjavanju sadržaja odgovarajuće svjetske elektroničke mreže (www) – na vlastitim stranicama,
- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, okruglih stolova, kongresa, tribina i skupova esperantista, te drugih manifestacija i stručnih skupova domaćeg i međunarodnog značaja,
- poticanje i promicanje učenja esperanta i njegove uporabe,
- informiranje javnosti o postignućima esperantskog pokreta kod nas i u svijetu,
- organiziranje susreta esperantista u cilju praktične primjene međunarodnog jezika esperanta,
- prikupljanje dokumentacije i izrada arhivsko-dokumentacijskog centra iz povijesti esperanta u Zagrebu i u Hrvatskoj,
- prikupljanje podataka o problemima sporazumijevanja, uvođenju radnih i službenih jezika u UN i EU, kao i dokumentacije o međunarodnim umjetnim i svjetskim jezicima,
- organizirano okupljanje članstva i rada u esperantskom pokretu na načelima ravnopravnog jezičnog razumijevanja, rabeći međunarodni jezik esperanto u svrhu olakšavanja svakovrsnih duhovnih i materijalnih odnosa među ljudima,
- informiranje javnosti o problemima jezika i sporazumijevanja u svijetu,
- suradnja s drugim srodnim domaćim i inozemnim udrugama,
- izdavanje dvomjesečnika „Zagrebački esperantist“ (Zagreba esperantisto) za literaturu, kulturu i pitanja jezika.

Članak 8.
 
Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
-  javnim priopćavanjem i kroz službena glasila Udruge.


III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaki esperantist, fizička osoba koja prihvaća esperanto, i esperantska udruga, koja prihvaća Statut i druge opće akte Udruge.
Esperantske udruge mogu biti članovima Udruge ako su registrirane kao pravne osobe sa sjedištem u Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji.
Predstavnika esperantske udruge u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Članak 10.
 
Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova, koji vodi tajnik Udruge.

Članak 11.
 
Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.
 
Prava i obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.
 
Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom
- brisanjem zbog neplaćanja članarine
- isključenjem
- smrću.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko ne plati članarinu za dvije uzastopne godine.
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo.
Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna žalbu riješiti u roku od 30 dana od dana dostave žalbe.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.
  
Udruga se može udružiti u Hrvatski savez za esperanto i u druge domaće i međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV.

TIJELA UDRUGE

Članak 15.
 
Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16.
  
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge – fizičke osobe  i po dva predstavnika pojedinih esperantskih udruga – pravnih osoba koje su članovi Udruge.

Članak 17.
  
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili prijedlog Predsjedništva.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji i priedložiti dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 18.
 
Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, to je dopredsjednik, a ako je i on odsutan, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Na sjednicama Skupštine glasuje se javno, ako se drugačije ne odluči.

Članak 19.
 
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.
 
Skupština Udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut,
- donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
- bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 21.
 
Predsjedništvo čine: predsjednik, dopredsjednik i tajnik.
Mandat Predsjedništva traje 4 (četiri) godine.
Sjednice Predsjedništava saziva predsjednik.
Predsjedništvo pravovaljano odlučuje većinom glasova svojih članova.
Predsjedništvo:
- provodi odluke, zaključke i druge opće akte Skupštine,
- utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih općih akta,
- utvrđuje prijedlog programa rada Udruge,
- podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o radu,
- odlučuje o visini članarine,
- odlučuje o  promjeni adrese sjedišta Udruge,
- odlučuje o korištenju imovine odnosno raspodjeli prikupljenih sredstava,
- imenuje glavnog i odgovornog urednika, urednika i uredništvo glasila Udruge „Zagreba esperantisto“,
- donosi godišnji poslovni plan na osnovu programa rada te financijski plan,
- prihvaća zaključni račun Udruge,
- donosi odluku o rasporedu viška ostvarenih sredstava iznad troškova, o prijenosu u slijedeću godinu ili izdvajanju u namjenske fondove,
- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
- predlaže osnivanje zaklade i fundacije u skladu sa zakonom, te imenuje tijela i vijeće i upravitelja zaklade,
- brine o informiranju javnosti i sredstava javnoga prioćavanja,
- osniva, u skladu s propisima, stručnu službu Udruge i utvrđuje uvjete i način rada, ako su osigurana potrebna sredstva,
- surađuje s esperantskim udrugama i pruža im pomoć u radu,
- obavlja i druge aktivnosti odnosno poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost,
- obavlja i sve druge aktivnosti odnosno poslove koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine,
- donosi po potrebi poslovnik o radu Predsjedništva.
Sjednice Upravnog vijeća održavaju se po potrebi.

PREDSJEDNIK

Članak 22.
 
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge.
Predsjednika  Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Članak 23.
 
Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 24.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu i izvršenju plana prihoda i rashoda u poslovanju.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.
Predsjednik ili član Predsjedništva Udruge može biti razriješen i prije roka na koji je izabran:
- na vlastiti zahtjev,
- ukoliko ne postupa u skladu s odlukama i smjernicama Skupštine Udruge,
- ako djeluje protivno zakonu, Statutu odnosno drugom općem aktu,
- zbog prekoračenja ovlaštenja ili
- ako svojim djelovanjem i istupanjem šteti ugledu Udruge
Prijedlog Skupštini Udruge za opoziv predsjednika ili člana Predsjedništva može podnijeti 1/3 članova Udruge.

TAJNIK

Članak 25.
 
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 26.
 
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Predsjedništvo ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Udruga može otvoriti radna mjesta i zaposliti djelatnike za izvršenje djelatnosti iz svog djelokruga rada, ako su za takvo zaposlenje osigurana sredstva kroz djelatnost, subvencije, dotacije ili na drugi zakonski dozvoljen način. Odluku o otvaranju radnog mjesta, zaposlenju zaposlenika kao i visini plaće donosi Predsjedništvo.


V.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.
 
Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.

Članak 28.

Udruga stječe imovinu:
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proračuna,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Članak 29.
 
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.
 
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Hrvatskom savezu za esperanto.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ona donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Službeni jezici Udruge su ravnopravno: hrvatski i međunarodni jezik esperanto. Udruga se koristi latinskim pismom, a ukrasno glagoljicom.
Član Udruge – fizička osoba ne može delegirati drugu osobu da ga zastupa na sjednici tijela Udruge i da raspolaže njegovim glasom.

Članak 32.
 
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 33.
 
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu, dne 12. prosinca 2007. godine               
                                                        

Predsjednik Udruge: Radenko Milošević 

---------------------------------------------------------------

N A  E S P E R A N T U  /  E S P E R A N T L I N G V E 

Surbaze de la artikolo 11 de Leĝo pri unuiĝoj (“Narodne novine” n-ro 88/01 kaj 11/02), la Fondkunveno de Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj, okazinta la 12-an de decembro 2007 en Zagrebo, akceptis

STATUTON DE UNUIĜO DE ZAGREBAJ ESPERANTISTOJ

I.

BAZAJ PRESKRIBOJ

Artikolo 1.

Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj (plue en la teksto: Unuiĝo) siajn aktivecojn bazas sur la tradicioj de la unua kroatia Esperanta societo “Unuiĝo de kroataj esperantistoj”, fondita la 28-an de decembro 1908 en Zagrebo, samkiel de la unuiĝo “Zagreba Esperanto-Ligo”, fondita la 4-an de novembro 1981 en Zagrebo.
Per ĉi tiu Statuto estas difinataj la preskriboj pri la nomo, sidejo, reprezentado, celoj kaj aktivecoj  per kiuj estas realigataj la celoj, realigo de publikeco de la laboro, membreco kaj membrokotizo, rajtoj kaj devoj de la membraro, interna organiziteco, organoj, ilia konsisto, rajtigoj, decidmaniero, kondiĉoj kaj maniero de la elekto kaj revoko, mandatdaŭro, respondeco de membroj, havaĵo kaj disponado pri eventuala profito, maniero akiri havaĵon, ĉesigo de la ekzisto, kaj trakto de la havaĵo en kazo de malfondo de la Unuiĝo.

Artikolo 2.

La titolo de la Unuiĝo estas:
 - en la kroata: UDRUGA ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA
 - en Esperanto: UNUIĜO DE ZAGREBAJ ESPERANTISTOJ
 La mallongigita titolo de la Unuiĝo estas:
 - en la kroata: UZE
 - en Esperanto: UZE
 La sidejo de la Unuiĝo estas en Zagrebo. La decidon pri la sideja adreso de la Unuiĝo faras ĝia Prezidantaro.

Artikolo 3.

Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj estas unuiĝo registrita ĉe respektiva organo de la ŝtata administracio.
Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj estas neprofita jura personeco.

Artikolo 4.

La Unuiĝo havas emblemon kaj stampilon.
La emblemon de la Unuiĝo prezentas simbolo de la Terglobo en kiu troviĝas kvinpinta stelo, kaj en ĝi parto de la blazono de urbo Zagrebo.
La stampilo de la Unuiĝo estas rondforma, kun diametra dimensio de 3 cm kaj kun la jena teksto ĉerande: Udruga zagrebačkih esperantista - Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj, Zagreb, dum en ĝia mezo troviĝas la emblemo de la Unuiĝo.

Artikolo 5.

 La Unuiĝon reprezentas prezidanto, vicprezidanto kaj sekretario. La asembleo povas rajtigi ankaŭ aliajn personojn pri reprezentado de la Unuiĝo.

II.

CELOJ KAJ AKTIVECOJ DE LA UNUIĜO

Artikolo 6.

La Unuiĝo estas fondita pro:
 - asociigo de esperantistoj kaj Esperantaj societoj en Zagrebo kaj Zagreba departemento kun la celo disvastigi kaj progresigi la uzadon de internacia lingvo Esperanto,
 - organizado de la membraro por praktika uzado de la internacia lingvo Esperanto,
 - prezentado kaj reprezentado de siaj membroj enlande kaj eksterlande,
 - organizado de informa, eduka kaj eldona aktivecoj por bezonoj de siaj membroj,
 - instigado kaj helpado ĉe fondo de Esperantaj organizaĵoj.

Artikolo 7.

Aktivecoj de la Unuiĝo estas:
 - publikigo kaj presigo de gazetoj, tekstoj kaj libroj en la kroata, Esperanto kaj dulingve, kaj uzado de  modernaj medioj (VHS, DVD, CD),
 - partopreno en la enhavformado de respektiva monda elektronika reto (ttt) - en propra retejo,
 - organizado de konsiliĝoj, prelegoj, seminarioj, diskutkunvenoj, kongresoj, tribunoj kaj  renkontiĝoj de esperantistoj kaj de alispecaj manifestacioj kaj fakaj kunvenoj kun enlanda kaj internacia signifoj,
 - instigado kaj reklamado de lernado de Esperanto kaj de ĝia uzado,
 - informado de la publiko pri sukcesoj de  la Esperanto-movado enlande kaj en la mondo,
 -  organizado de esperantistaj renkontiĝoj kun la celo praktike utiligi la internacian lingvon Esperanto,
 - kolektado de dokumentaro kaj formado de arkiva-dokumenta centro pri la historio de Esperanto en Zagrebo kaj en Kroatio,
 - kolektado de informoj pri problemoj de interkompreniĝo, enkonduko de laboraj kaj oficialaj lingvoj en UN kaj EU, samkiel de dokumentaro pri internaciaj artaj kaj mondaj lingvoj,
 - kunordigita kolektiĝo de la membraro kaj aktivado en la Esperanta movado sur principoj de egalrajta lingva kompreniĝo, uzante la internacian lingvon Esperanto por faciligi ĉiaspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter homoj,
 - informado de la publiko pri lingvaj problemoj kaj interkompreniĝo en la mondo,
 - kunlaboro kun aliaj similaj enlandaj kaj eksterlandaj organizaĵoj,
 - eldonado de dumonata gazeto “Zagreba esperantisto” pri literaturo, kulturo kaj lingvaj demandoj.

Artikolo 8.

La laboro de la Unuiĝo estas publika. La publikeco de la laboro de la Unuiĝo realiĝas per:
 - ĝustatempa informado de la membraro pri la laboro de la Unuiĝo kaj pri gravaj eventoj, per skribaj raportoj, dum apartaj kunvenoj kaj je iu alia konvena maniero,
 - per publikaj komunikoj kaj tra la oficiala gazeto de la Unuiĝo.

III.

MEMBRECO EN LA UNUIĜO

Artikolo 9.

Membro de la Unuiĝo povas fariĝi ĉiu esperantisto, fizika persono kiu akceptas Esperanton, kaj Esperanta societo, kiu akceptas la Statuton kaj aliajn reguligajn aktojn de la Unuiĝo.
Esperantaj societoj povas esti membroj de la Unuiĝo, se ili estas registritaj kiel juraj personecoj kun la sidejo en Zagrebo aŭ en Zagreba departemento.
Reprezentanton de Esperanta societo en la Unuiĝo nomumas la persono rajtigita pri reprezentado de tiu jura personeco.

Artikolo 10.

Membro de la Unuiĝo oni fariĝas per subskribo de aliĝilo kaj per registrado en la membro-registro, kiun gvidas la sekretario de la Unuiĝo.

Artikolo 11.

La asembleo de la Unuiĝo  decidas pri  jara membrokotiza sumo.

Artikolo 12.

La rajtoj kaj devoj de la mebraro estas:
 - pagado de membrokotizo,
 - partopreno en la aktivecoj de la Unuiĝo,
 - partopreno en la administrado de la aktivecoj de la Unuiĝo,
 - konservado kaj plialtigo de la reputacio de la Unuiĝo,
 - konservado de materia havaĵo kaj plenumo de transprenitaj taskoj.

Artikolo 13.

La membreco en la Unuiĝo ĉesas:
 - per propravola eksmembriĝo,
 - per ellistigo pro la nepagita membrokotizo
 - per eksigo
 - pro morto.
La membro estas forviŝata el la membrolisto sen aparta decido se li ne pagis la membrokotizon por du sinsekvaj jaroj.
La decidon pri eksigo akceptas la Prezidantaro.
La eksigita membro havas la rajton ene de dekkvin tagoj, kalkulante ekde la tago de la ricevita decido, plendi al la Asembleo de la Unuiĝo. La Asembleo devas decidi pri la plendo ene de 30 tagoj post la ricevita plendo.
La decido de la Asembleo pri la eksigo estas definitiva.

Artiklo 14.

La Unuiĝo povas aliĝi al Kroata Esperanto-Ligo aŭ al aliaj enlandaj kaj eksterlandaj asociiĝoj.
La decidon pri la aliĝo akceptas la Asembleo.

IV.

ORGANOJ DE LA UNUIĜO

Artikolo 15.

La organoj de la Unuiĝo estas:
 - Asembleo
 - Prezidantaro
 - Prezidanto
 - Vicprezidanto
 - Sekretario

LA ASEMBLEO

Artikolo 16.

La Asembleo estas la plej alta gvidorgano de la Unuiĝo. La Asembleon konsistigas ĉiuj membroj de la Unuiĝo - fizikaj  personoj kaj po du reprezentantoj de unuopa Esperanta societo - juraj personecoj kiuj estas membroj de la Unuiĝo.

Artikolo 17.

La jarkunveno povas esti orda, elekta kaj eksterorda. La Asembleo regule kunvenas unu foje dum la jaro, dum la elekta kunveno de la Asembleo okazas ĉiun kvaran jaron.
La kunvenojn de la Asembleo kunvokas la prezidanto de la Unuiĝo je propra iniciato aŭ je la propono de la Prezidantaro.
En la decido pri kunvoko de la Asembleo la prezidanto preparas tagordon de la kunveno kaj daton kaj lokon de ĝia okazigo.
La prezidanto devas kunvoki la kunvenon de la Asembleo ankaŭ se tion postulas minimume 1/3 de la asembleaj membroj.
En sia postulo pri kunvoko de la Asembelo la proponantoj estas devigataj proponi tagordon de la kunveno.
Se la prezidanto ne kunvokas la kunvenon de la Asembleo ene de 15 tagoj ekde la ricevita postulo el la alineo 4 de ĉi tiu artikolo, kunvokos ĝin la proponantoj,  proponante la tagordon, lokon kaj daton de ĝia okazigo.

Artikolo 18.

La Asemblean kunvenon prezidas la prezidanto de la Unuiĝo. Dum lia foresto, anstataŭas lin la vicprezidanto, kaj se ankaŭ li forestas, la Asembleo ĉe la kunvenkomenco per  publika voĉdonado decidos pri la persono kiu prezidos la kunsidon.
Pri la kunsido oni skribas protokolon, kiu estas daŭre konservata en la arkivo de la Unuiĝo.
Dum la kunsidoj de la Asembleo oni voĉdonas publike, se ne estas akceptita alia decido.

Artikolo 19.

La Asembleo decidas plenrajte se ĉeestas pli ol duona plimulto de ĉiuj membroj de la Asembleo, kaj la decidoj estas akceptataj per plimulto de la ĉeestaj membroj, se per la Statuto ne estas preskribita speciala plimulto.

Artikolo 20.

La Asembleo de la Unuiĝo:
 - decidas pri la evolupolitiko de la Unuiĝo,
 - akceptas kaj ŝanĝas la Stauton,
 - akceptas ankaŭ aliajn aktojn kaj decidojn pri la laboro de la Unuiĝo,
 - elektas kaj  eksigas la prezidanton, vicprezidanton kaj sekretarion de la Unuiĝo,
 - diskutas kaj akceptas la jarraportojn,
 - donas direktivojn pri la laboro de la Unuiĝo,
 - decidas pri plendoj de la membraro rilate la decidojn pri eksigo,
 - decidas pri ĉeso de la ekzisto de la Unuiĝo,
 - plenumas ankaŭ aliajn taskojn difinitajn per leĝoj kaj ĉi tiu Statuto.

LA PREZIDANTARO

Artikolo 21.

La Prezidantaron konsistigas: prezidanto, vicprezidanto kaj sekretario.
Mandato de la Prezidantaro daŭras 4 (kvar) jarojn.
La kunsidojn de la Prezidantaro kunvokas la Prezidanto.
La Prezidantaro plenrajte decidas per plimulto da voĉoj de siaj membroj.
La Prezidantaro:
 - plenumas decidojn, konkludojn kaj reguligajn aktojn de la Asemble,
 - akceptas Statut-proponon, ĝiajn ŝanĝojn kaj kompletigojn, kaj ŝanĝojn kaj kompletigojn de aliaj aktoj,
 - akceptas proponon de la laborprogramo de la Unuiĝo,
 - prezentas al la Asembleo de la Unuiĝo jarraporton,
 - dcidas pri membrokotiza sumo,
 - decidas pri adresŝanĝo de la sidejo de la Unuiĝo,
 - decidas pri uzado de sia havaĵo, respektive pri disdivido de kolektitaj financoj,
 - nomumas la ĉefan kaj respondecan redaktorojn, kaj redakcianojn de la informilo de la Unuiĝo “Zagreba Esperantisto”,
 -  akceptas  jaran  laborplanon surbaze de laborprogramo kaj financan planon,
 - akceptas financan jarraporton de la Unuiĝo,
 - akceptas  decidojn pri disdivido de pluso de la kolektitaj financoj super la elspezoj, pri transigo de ili en sekvan jaron aŭ pri transigo en specialajn fondusojn,
 - fondas komitatojn, komisionojn kaj aliajn organojn kiuj helpas realigi la celojn de la Unuiĝo,
 - proponas establi fondusojn kaj fondaĵojn konforme al la leĝo, kaj nomumas iliajn organojn, konsiliojn kaj administrantojn,
 - zorgas pri informado de la publiko kaj de publikaj informrimedoj,
 - fondas, konforme al leĝoj, profesian personaron de la Unuiĝo kaj reguligas labor-kondiĉojn kaj -manierojn, se estas certigitaj necesaj financaj rimedoj,
 - kunlaboras kun Esperantaj unuiĝoj kaj donas helpon al ilia laboro,
 - plenumas ankaŭ aliajn aktivecojn kaj laborojn kiujn al ĝi komisias la Asembleo,
 - plenumas ankaŭ ĉiujn aktivecojn kaj laborojn kiuj ne estas en eksplicita respondeco de la Asembleo,
 - akceptas laŭbezone regularon pri funkciado de la Prezidantaro.
Kunsidoj de la Prezidantaro okazas laŭbezone.

LA PREZIDANTO

Artikolo 22.

Plenumfunkciojn kaj aliajn laborojn difinitajn per ĉi tiu Statuto faras la Prezidanto de la Unuiĝo.
La Prezidanton de la Unuiĝo elektas la Asembleo je 4-jara mandato.

Artikolo 23.

La Prezidanto:
 - reprezentas la Unuiĝon,
 - kunvokas la Asembleon de la Unuiĝo,
 - gvidas la laboron de la Asembleo,
 -  preparas proponojn de laborprogramo kaj laborplanoj,
 - zorgas pri plenumo de akceptita laborprogramo kaj realigas decidojn de la Asembleo de la Unuiĝo,
 - administras la havaĵon de la Unuiĝo,
 - faras raportojn pri laboro de la Unuiĝo al ĝia Asembleo,
 - nomumas komisionojn kaj similajn organojn laŭbezone, difinas iliajn taskojn,
 - zorgas pri informado de la publiko rilate la laboron de la Unuiĝa Asembleo,
 - kontrolas materian kaj financan situacion de la Unuiĝo,
 - plenumas ankaŭ aliajn taskojn antaŭviditajn per Statuto kaj aliaj aktoj de la Unuiĝo.

Artikolo 24.

Pri sia laboro la Prezidanto respondecas al la Asembleo de la Unuiĝo.
La Prezidanto prezentas al la Asembleo jaran raporton pri sia laboro kaj  realigo de planitaj enspezoj kaj elspezoj.
En kazo de foresto aŭ malebleco ĉeesti, la Prezidanton en ĉiuj laboroj anstataŭas la Vicprezidanto. Mandato de la Vicprezidanto daŭras 4 jarojn.
La prezidanto aŭ membro de la Prezidantaro de la Unuiĝo povas esti revokita eĉ antaŭ la mandatfino:
 - je propra postulo,
 - se li ne agas konforme  al la decidoj kaj direktivoj de la Asembleo de la Unuiĝo,
 - se li agas kontraŭe al leĝoj, Statuto aŭ iu alia akto,
 - pro misuzo de rajtoj aŭ
 - se per sia agado kaj publika laboro li malutilas al la reputacio de la Unuiĝo.
La proponon de la Asembleo de la Unuiĝo pri revoko de la Prezidanto aŭ prezidantarano povas fari 1/3 de la asembleaj membroj.

LA SEKRETARIO

Artikolo 25.

La sekretarion elektas kaj nomumas la Asembleo je 4-jara mandato por plenumo de fakaj administraj laboroj en la Unuiĝo.
La sekreterio gvidas registron de la membraro.

Artikolo 26.

Por laboro en unuopaj laborkampoj  de la Unuiĝo, la Asembleo,  Prezidantaro aŭ Prezidanto povas fondi konstantajn aŭ portempajn komisionojn aŭ labororganojn.
Per decido pri fondo de komisiono aŭ labororgano oni proponas ties konsiston, taskon, periodon por kiu ĝi estas formata kaj respondecon pri plenumotaj taskoj.
La Unuiĝo povas formi laborpostenon kaj postenigi laboriston por plenumo de aferoj el sia laborkompetenteco,  se por tia postenigo estas certigitaj financoj el  aktivecoj, subvencioj, subtenoj aŭ je iu alia leĝe permesita maniero. La decidon pri formado de laborposteno, postenigo de laboristo kaj salajrosumo akceptas la Prezidantaro.

V.

HAVAĴO KAJ MANIERO DE ĜIA AKIRO

Artikolo 27.

La havaĵon de la Unuiĝo prezentas:
 - mono,
 - moveblaĵoj,
 - nemoveblaĵoj,
 - aliaj  posedrajtoj.

Artikolo 28.

La Unuiĝo akiras sian havaĵon:
 - el membroktizoj,
 - el libervolaj kontribuoj kaj donacoj,
 - el buĝeta subteno,
 - el aliaj fontoj konforme al la leĝo.
La Unuiĝo administras sian havaĵon konforme al regularo pri materia kaj financa administrado ne senprofitcelaj organizaĵoj.
Ĉiuj enspezoj kaj elspezoj estas difinataj per financa plano akceptata por unu kalendarjaro kaj ili validas por jaro al kiu ili rilatas.
La financa jaro de la Unuiĝo komenciĝas la 1-an de januaro, kaj finiĝas la 31-an de decembro.
Post fino de la jaro por kiu estas akceptita financa plano, oni kompilas jarkalkulon.

Artikolo 29.

Raporton pri materia kaj financa funkciado  la Prezidanto prezentas al la Asembleo por pritrakto kaj akcepto.

VI.

ĈESO DE EKZISTO DE LA UNUIĜO

Artikolo 30.

La Unuiĝo ĉesas ekzisti en leĝe antaŭviditaj kazoj.
En kazo se la Unuiĝo ĉesos ekzisti, ĝian havaĵon heredos Kroata Esperanto-Ligo.
En kazo se la Unuiĝo ĉesos ekzisti surbaze de la decido de la Asembleo, ĝi akceptos decidon pri la ekzistoĉeso de la Unuiĝo per dutriona plimulto de la voĉoj de kompleta  Asemblea membraro.

VII.

RESTAJ KAJ FINAJ PRESKRIBOJ

Artikolo 31.

Oficialaj lingvoj de la Unuiĝo estas egalrajte la kroata kaj la internacia lingvo Esperanto. La Unuiĝo uzas la latinan skribon, kaj orname glagolicon.
Membro de la Unuiĝo - fizika persono ne povas rajtigi alian personon por reprezenti lin/ŝin en la kunsidoj de organoj de la Unuiĝo kaj disponi pri ties voĉrajto.

Artikolo 32.
 La Statuton de la Unuiĝo akceptas la Asembleo per voĉplimulto de ĉiuj Asembleaj membroj post  okazinta diskuto.

Artikolo 33.

Klarigon de la preskriboj de ĉi tiu Statuto donas la Asembleo de la Unuiĝo.
Klarigon de aliaj aktoj de la Unuiĝo donas la Prezidantaro de la Unuiĝo.

En Zagrebo, la 12-an de decembro 2007.


Prezidanto de la Unuiĝo: Radenko Milošević