Societaj reprezentantoj renkontiĝis en Sisak
Verkita de Josip Pleadin   
05/03/2013
sisak.jpg

La 2-an de marto  2013 en Sisak, invititaj de la tiea Esperanto-societo, renkontiĝis reprezentantoj de 6 kroatiaj Esperanto-societoj en sia dua kunveno, por diskuti la proponitajn ŝanĝojn de la Statuto de Kroata Esperanto-Ligo, sed ankaŭ por pritrakti multajn akumulitajn problemojn de la landa asocio. La kunvenon partoprenis Marija Jerković (Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto - UPE, Zagreb), Nenad Margetić (Bjelovara esperantista societo), Radenko Milošević (Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj - UZE), Josip Pleadin (Dokumenta Esperanto-Centro - DEC, Đurđevac), Zdenka Polašek (Bjelovara esperantista societo), Srećko Radulović (Esperanto-societo “Sisak”), Stjepan Žarina (Esperanto-societo "Mondo paca", Velika Gorica) kaj Anto Mlinar (prezidanto de Kontrolkomitato de Kroata Esperanto-Ligo el Zagrebo). La kunveno pasis en agrabla atmosfero, kvankam oni tuŝis ankaŭ malagrablajn temojn. La kunvenintoj konkludis:

1) Ili subtenas ĉiujn proponojn por ŝanĝi la Statuton de Kroata Esperanto-Ligo (KEL). De la Estraro de KEL ili postulas, ke ĝi kompilu proponon de ŝanĝoj kaj sendu ĝin al la asembleo por akcepto, sed ili postulas ke la Estraro preparu ankaŭ aldonan materialon eksplikante pro kio iujn ŝanĝoproponojn ĝi malakceptas, pri kio la asembleo ankaŭ rajtu diskuti kaj eventuale malakcepti la opnion de la Estraro.

2) Ili konfirmas la konkludon de la unua kunveno okazinta pasintjare en Bjelovar, kiu kontraŭas  ofendojn. Ili invitas la membraron ne legi, ne disvastigi kaj ne respondadi retmesaĝojn kun tia enhavo, kaj en kazo de sekvaj tiaj ekzemploj tuj kaj senpartie sankcii la uzantojn de tiaj rimedoj.

3) Ili invitas la Estraron, cele al plibonigo de la rilatoj, akcepti dialogon kun  la parto de la membraro nekontenta pri la laboro de la Estraro. Ili invitas la Estraron mem organizi kunvenon dum kiu oni egalrajte kaj en demokrata tono, ĝuste tiel kiel dum la dua kunveno de societaj reprezentantoj en Sisak, diskutu pri la kurantaj problemoj kiuj malfaciligas la nuntempajn interrilatojn en la Ligo, kaj tiamaniere akiru la unuecon nepre bezonatan en la aktuala ekonomie malfacila tempo, aparte sojle de nia invito organizi Universalan Kongreson de Esperanto en Kroatio dum unu el sekvaj jaroj.

Kroatlingve:

Drugi  skup predstavnika esperantskih društava Hrvatske, održan u Sisku 2. ožujka 2013. godine:   

1) podržava sve prijedloge za izmjene statuta, te od Upravnog vijeća Hrvatskog saveza za esperanto traži da sačini prijedlog izmjena koje će uputiti skupštini na usvajanje, ali traži da Upravno vijeće pripremi i dodatni materijal s obrazloženjima zašto se neki prijedlozi ne prihvaćaju, a o kojem bi skupština također imala pravo raspravljati i eventualno pobiti mišljenja Upravnoga vijeća.   

2) potvrđuje zaključke prvoga skupa održanog u Bjelovaru 2012. godine kojim se protivi vrijeđanju te poziva članstvo da elektroničku poštu uvredljivog karaktera ne čita, ne širi i ne odgovar na nju, a da se kod narednih ovakvih slučajeva odmah i nepristrano sankcionira one koji se takvim sredstvima služe.   

3) poziva Upravno vijeće da u cilju poboljšanja odnosa prihvati dijalog s dijelom članstva koje je nezadovoljno radom Upravnog vijeća, da samo organizira skup na kojem bi se ravnopravno i u demokratskom tonu, upravo kako je to bilo na Drugom skupu predstavnika esperantskih društava Hrvatske, raspravilo o svim tekućim problemima koji opterećuju sadašnje odnose unutar Saveza te da se time postigne jedinstvo koje nam je prijeko potrebno u ovim teškim ekonomskim vremenima, a naročito na pragu podnošenja zahtjeva za organiziranje Svjetskog esperantskog kongresa u Hrvatskoj u jednoj od narednih godina.

Kompletan kroatlingvan protokolon de la kunveno vi povas legi ĉe: http://zagreba-esperantisto.hr/index.php?option=com_remository&Itemid=11&func=select&id=8

Post la kunveno okazis ankaŭ jarkunveno de Esperanto-societo "Sisak", kiun la societaj reprezentantoj partoprenis kiel gastoj.