Zapisnik s redovne godišnje skupštine Udruge zagrebačkih esperantista
Verkita de Josip Pleadin   
05/03/2015

Image

ZAPISNIK

s redovne godišnje skupštine Udruge zagrebačkih esperantista (UZE), koja je održana 5. rujna 2014. godine, s početkom u 11,00 sati U prostorijama Hrvatske gospodarske komore - Komore Zagreb, Draškovićeva 45, Zagreb

Nazočni: Radenko Milošević (predsjednik), Josip Pleadin (potpredsjednik), Srećko Raduković (tajnik) te članovi Milena Borjan, Boris Ćović, Marija Jerković, Vlado Jurković, Antun Kovač, Tibor Littvay, Tihomir Lovrić, Jozo Marević, Teodor Mikić, Mato Špekuljak i Nikola Turk.

Gosti: Roža Brletić-Višnjić (HŽED), Zlatko Hinšt (HŽED), Anto Mlinar (KEL) i Nijolė Petraitytė iz Litve.
Odsutni članovi: Damir Prpić, Željko Zurl i Stjepan Žarina.


Dnevni red:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor radnih tijela: a) radno predsjedništva (3 člana), b) zapisničar (1 član), c) ovjerovitelji zapisnika (2 člana) i d) komisija za zaključke (2 člana).
 3. Usvajanje teksta zapisnika s prošle sjednice skupštine (od 20.veljače 2013.)
 4. Izvještaj o radu u prošlom razdoblju s financijskim izvješćem
 5. Izvješće o nakladništvu Udruge i o časopisu “Zagrebački esperantist”
 6. Prijedlog plana rada do kraja 2014. i za 2015. godinu s financijskim planom
 7. Novi Zakon o udrugama u RH i naše obveze
 8. Rasprava o točkama 4., 5. i 6.
 9. Usvajanje Izvješća o radu, Plana rada i obveza prema Zakonu o udrugama RH
 10. Ostala pitanja: sudjelovanje na skupu esperantista u Bjelovaru, surdnja s mađarskim esperantistima itd.
 11. Zatvaranje sjednice skupštine
 12. Druženje članova i gostiju

Ad 1)
Skupštinu je otvorio i sve nazočne pozdravio predsjednik UZE-a Radenko Milošević koji je konstatirao da je od prošle skupštine prošlo previše vremena, odnosno gotovo 19 mjeseci. Predsjednik utvrđuje da UZE ima 16 članova te da skupština ima kvorum i da može valjano raditi.

Ad 2)
Predsjednik UZE-a Radenko Milošević čita prijedlog da u radnom predsjedništvu budu Radenko Milošević, Josip Pleadin i Srećko Radulović, da zapisnik vodi Josip Pleadin, da ovjerovitelji zapisnika budu Marija Jerković i Teodor Mikić, a da Komisiju za zaključek čine Jozo Marević i Mato Špekuljak. Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Ad 3)
Predsjednik UZE-a Radenko Milošević predlaže da se pročita zapisnik s prošle skupštine održane 20. veljače 2013., ali nazočni smatraju da to nije potrebno, budući da su zapisnik dobili ranije te je tekst zapisnika usvojen jednoglasno.

Ad 4)
Predsjednik UZE-a Radenko Milošević čita izvještaj o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu. Iz izvještaja o radu vidljivo je da se radilo o godini u kojoj je bilo dosta aktivnosti i rezultata. Radenko Milošević napominje da je došlo do smanjenja broja članova (2 umrla: Štajcar i Vrančić, 3 istupila na poziv KEL-a da postanu individualni članovi). Portal UZE-a vodio je Ivica Milovan. Časopis “Zagreba Esperantisto” imao je plodnu godinu i objavio 6 brojeva, zahvaljujući sponzorstvu tvrtke “Pastor” iz Zagreba, te dvjema financijskim donacijama iz inozemstva. Kompletan posao oko časopisa od 2013. godine obavlja Dokumentacijski esperantski centar u Đurđevcu, gdje se časopis uređuje, tiska i distribuira. U 2013. godini realizirana je i značajna izdavačka djelatnost: publicirana je "Bibliografija članaka objavljenih u Zagrebačkom Esperantistu”, “Jarlibro 2013”, knjižica Marije Horžinek “La Tilia urbo” (u suradnji s DEB-om i ED Sisak i Petrinja), biografsko djelo “Tri košćice - kvarat mesa” našeg člana Nikole Turka te zvučno izdanje “Čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića” na esperantu (u suradnji s Hrvatskom udrugom slijepih esperantista. Jedini tečaj vodila je Marija Jerković u Utrinama. Od ostalih realiziranih projekata Radenko Milošević navodi pokretanje hrvatskog esperantskog foruma na internetu (Mato Špekuljak), sudjelovanje u radu 2. skupa predstavnika esperantskih društava Hrvatske u Sisku, potpisivanje sporazuma o pozivanju ILEI-konferencije u Hrvatsku, prisustvovanje predavanju “Esperanto - genia projekto aŭ stultaĵo”, pripremnom sastanku za skupštinu KEL-a u Vrbovcu, uručenje sporazuma o ILEI-konferenciji Mireille Grosjean u Herzbergu (obavila Marija Jerković), suorganizaciju 5. spusta niz Kupu, prisustvovanje susretu “Esperantisti Bjelovara svome gradu”, izložbu časopisa "Zagreba Esperantisto" u Sisku uz predstavljanje knjige “La Tilia urbo”, sudjelovanje u prevodilačkom prijektu “Od Patagonije do Aljaske”, pripremanje opsežne studije o Tomislavu Maretiću (prof. Velimir Piškorec) i kao najveći događaj proslavu Zamenhofovog dana u Zagrebu, koju je organizirao UZE uz nazočnost stotinjak sudionika i gostiju. U 2013. najavljena je i revitalizacija Književnog natječaja “Ivo Rotkvić” te Nagrade “Degenio Velebita”.
Iz financijskog izvješća je vidljivo da je UZE u 2013. godini imao prihode u visini od 10.370,00 kuna, a rashode od 165,70 kuna. U 2014. godinu prenesen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.204,76 kuna.

Ad 5)
Kako je od 1. 1. 2013. godine poslovanje časopisa “Zagreba Esperantisto” povjereno Dokumentacijskom esperantskom centru u Đurevcu, tako je i financijsko poslovanje časopisa obavljano preko žiro-računa DEC-a.
Zbog toga je pripremljen poseban financijski izvještaj o financijama časopisa. Financijsko izvješće pročitao je Josip Pleadin, a prema tom izvješću, časopis “Zagreba Esperantisto” u 2013. godini imao je prihode od 27.954,30 te rashode u visini od 26.195,10 kuna. Prihode su činile tuzemne pretplate 5.025,00 kuna, inozemne pretplate 1.072,50 kuna, Tuzemne donacije 3.000,00 kuna, inozemne donacije 14.856,80 kuna i sponzorski ugovor tvrtke “Pastor” 4.000,00 kuna. Rashode su sačinajvali troškovi tiska 5 brojeva u iznosu od 14.760,00 kuna, troškovi otpreme 2.591,90 kuna i podmirenje duga iz ranijih godina tvrtki “Grafokom” u iznosu od 8.843,30 kuna. U 2014. godinu ušlo se s pozitivnim saldom od 1.759,20 kuna.

Ad 6)
Radenko Milošević čita prijedog Plana rada za 2014. godinu i dalje. Budući da se skupština održava ovako kasno, jedan dio toga programa već je realiziran, jedan dio će se ostvariti do kraja 2014., a jedan veći dio će se prenijeti u 2015. godinu. Predlaže se nastavak rada na traženju novih čanova, redovitom izdavanju članskih iskaznica, novo izdanje “Jarlibra 2015.”, javno predstavljanje esperanta na raznim manifestacijama, nastavak rada na portalu UZE-a i časopisu "Zagreba Esperantisto". Od izdavačke djelatnosti predviđa se objava knjige o Tomislavu Maretiću te radova prispjelih na Književni natječaj "Ivo Rotkvić". Planira se proglašenje pobjednika natječaja i objava nagrade “Degenio Velebita” tijekom Zamenhofovog dana u Zagrebu. Predlaže se ponovna dodjela “Diplome za zasluge”, daljna suradnja s DEC-om, održavanje okruglog stola o stanju esperanta u Hrvatskoj, održavanje tečajeva i obrazovanja članova itd.

Ad 7)
Srećko Radulović upoznaje prisutne s novim Zakonom o udrugama te predlaže da se čitaju pojedinačne odredbe u vezi kojih bi se trebali uskladiti statuti udruga. Međutim, većina smatra da je to preveliko gubljenje vremena, te se odustaje od planirane razrade ove teme.

Ad 8)
U diskusiji o izvještajima i o prijedlogu Plana rada bilo je dosta reakcija. Na izvještaj o radu svoju promjedbu daje Srećko Radulović, dopunjujući ga informacijom da je 18. veljače 2013. godine podnesem zahtjev za dodjelu prostora Mjesnom odboru Centar, te da su promijenjene osobe za zastupanje UZE-a. Također navodi da su dva člana UZE-a bila na rehabilitaciji u Varaždinskim Toplicama i da je tom prilikom Srećko Radulović financirao izradu 20 majica s natpisom UZE-a, koje je poklonio fizioterapeutima u Varaždinskim Toplicama.
Radenko Milošević objašnjava ideju o objavi knjige o Tomislavu Maretiću, na kojoj radi prof. Piškorec. Također zahvaljuje DEC-u na stalnoj suradnji. Teodor Mikić konstatira gubitak članstva, a DEC-ov posao smatra simpatičnim i spreman ga je poduprijeti. Marija Jerković napominje da članovi UZE-a ne moraju biti samo iz Zagreba te da je u tom smislu neophodno organizirati već davno planirani okrugli stol o stanju u esperantskom pokretu u Hrvatskoj. Smisao esperanta je suradnja. Marija Jerković govori i o potrebi da se na neki način obilježi 60. objetnica rezolucije o esperantu, koju je 1954. usvojio UNESCO.
Radenko Milošević govori o potrebi daljnjeg rada na spašavanju časopisa, knjiga i dokumenata. Napominje da je Emilija Lapenna svoju zbirku ostavila ravnopravno KEL-u i KEU-i. On je polovicu koja je pripadala KEU-i dao KEL-u, ali je zbog tenzija na relaciji KEL - UZE već duže u razmišljanju da zatraži povrat te donacije. Anto Mlinar pozdravlja skupštinu uime KEL-a te kaže da je KEL samo jedna od krovnih udruga esperantista u Hrvatskoj. Prema njegovom mišljenju u lipnju je konstituirano novo rukovodstvo KEL-a, koje je došlo do zaključka da se organizira okrugli stol u okviru Hrvatskog dana u Rijeci, gdje je započeta rasprava o stanju i perspektivama esperanta u Hrvatskoj. Pokušao bi se napraviti dokument za javnu raspravu, s ciljem da se čuje što više mišljenja. KEL želi pokrenuti novi način rada, ali Anto Mlinar tu prekida govor da ga se ne bi shvatilo kao provokatora. Ipak smatra da ako netko može imati bolju krovnu organizaciju - neka je sam organizira. Mlinar također poziva na dva naredna skupa u rujnu: susret književnika u Hrašćini i “Esperantisti Bjelovara svome gradu”.
Jozo Marević zaključuje da je program rada bogat i podsjeća se na Anju Hurčak koja je u Primoštenu podučavala esperanto. Sjeća se pjevanja, ponoćnog kupanja te poziva da se ugledamo na tadašnje esperantiste. Bio je na EEU-kongresu, predavanja su bila (recimo) dobra, na njima se čulo o imperijalizmu engleskog jezika, ali se nije čulo ništa o terapiji. Mnogi nisu tamo stigli reći ni svoj stav.
Roža Brletić-Višnjić primjećuje da na Hrvatskom danu, odnosno na okruglom stolu u Rijeci nie bilo nikoga od UZE-a, isto tako ni na KEL-ovoj skupštini. Također UZE nije odredio svoga delegata za skupštinu KEL-a. Smatra da smo razjedinjeni slabi i moli da se UZE očituje o svom stavu zašto ne želi surađivati s KEL-om.
Radenko Milošević odgovara da kao potpredsjednik KEL-a nikada nije dobio poziv na skupštinu KEL-a, što potvrđuju i Pleadin i Radulović. Također se grozi svega onoga što su pojedinci iz Upravnog vijeća KEL-a o njemu izrekli i napisali te smatra da KEL mora prvo dati javne isprike svima iz UZE-a.
Zlatko Hinšt prenosi pozdrave HŽED-a i pita kako je moguće da se donosi plan za 2014. godinu, koja je faktično pri kraju. Srećko Radulović poteže pitanje članarine KEL-u od 16,00 kuna te pita Antu Mlinara kada je donesena
odluka o pristupanju KEL-a Europskoj esperantskoj uniji.

Ad 9)
Nakon diskusije jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu u 2013. godini, Financijsko izvješće za 2013. te Financijsko izvješće časopisa “agreba Esperantisto”.

Ad 10)
Tibor Littvay govori o svom učenju esperanta (u 7. ili 8. razredu osnovne škole), te napiminje da je oduševljen količinom aktivnosti i potiče UZE na daljnji rad. Milena Borjan predlaže da se nađe modus kako animirati mlade za rad u UZE-u, jer je očigledno da je dobna struktura visoka, a to ne daje dobre perspektive.

Ad 11)
Predsjednik UZE-a Radenko Milošević zatvara sjednicu skupštine u 13,00 sati i poziva na neformalno druženje u obližnjem kafiću.

Zapisničar:
Josip Pleadin

Ovjerovitelji zapisnika:
Marija Jerković
Teodor Mikić