LIBROSERVO DE UNUIĜO DE ZAGREBAJ ESPERANTISTOJ
KNJIŽARA UDRUGE ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA

Jean Anouilh: ANTIGONA
Dramo de unu el la plej konataj modernaj francaj dramistoj. Tradukis el la franca Roger imbert. Eldonis "Grafokom" Đurđevac, 2009, 67 paĝoj, fortika bindo. / Drama jednog od najpoznatijih modernih francuskih dramatičara. Preveo Roger Imbert. Izdavač "Grafokom" Đurđevac, 2009. 67 stranica, tvrdi uvez.
Prezo / Cijena: 9,00 eŭroj / 60,00 kuna
BILDKARTOJ “SALUTON EL KROATIO”
Kompleto konsistanta el 12 plenkoloraj, plastumitaj bildkartoj pri diversaj regionoj de Kroatio. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2001. / Komplet od 12 plastificiranih kolor razglednica o raznim krajevima Hrvatske. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2001.
Prezo de la kompleto / Cijena kompleta: 3,00 eŭroj / 20,00 kuna
Josip Pleadin: BIOGRAFIA LEKSIKONO DE KROATIAJ ESPERANTISTOJ
Biografi(et)oj de preskaŭ 1000 kroatiaj esperantistoj. Ilustrita; 450 fotoj. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2002. 178 paĝoj.  / Biografije oko 1000 hrvatskih esperantista. Ilustrirano; 450 fotografija. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2002. 178 stranica.
Prezo / Cijena: 11,00 eŭroj / 80,00 kuna

 

Đuro Rašan: DORNO EN LA KORO
17 originalaj Esperantaj poemoj de maljuste forgesita kroata E-poeto. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2006. 24 paĝoj. / 17 izvorni pjesama nepravedno zaboravljenog hrvatskog esperantskog pjesnika. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2006. 24 stranice. 
Prezo / Cijena: 4,50 eŭroj / 30,00 kuna
Stano Marček: ESPERANTO - IZRAVNA METODA
Lernolibro de Esperanto laŭ la rekta metodo. Tradukis Marija Jerković. Eldonis: Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj, 2009, 114 paĝoj, kudre bindita. / Udžbenik esperanta po izravnoj metodi. Prevela Marija Jerković. Izdala Udruga zagrebačkih esperantista, 2009, 114 stranica, šivani uvez.
Prezo / Cijena: 10,00 eŭroj / 75,00 kuna
Milan Sudec: ESPERANTO - MIA AKOMPANANTO
Rememoroj de “simpla sed tamen nekutima esperantisto”. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2007. 56 paĝoj.  / Sjećanja “jednostavnog ali ipak neobičnog esperantista”. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2007. 56 stranica. Prezo / Cijena: 5,00 eŭroj / 35,00 kuna
Spomenka Štimec: ESPERANTO NE ESTAS NUR LINGVO
Legaĵo post la baza kurso laŭ la lernilo de la Zagreba Metodo pri la E- instruado. Eldonis Kroata Esperanto-Ligo, 2002. 24 paĝoj. / Čitanka nakon osnovnog tečaja po Zagrebačkoj metodi nastave esperanta. Izdavač Hrvatski savez za esperanto, 2002. 24 stranice. 
Prezo / Cijena: 4,50 eŭroj / 30,00 kuna

 

Davor Klobučar: ESPERANTSKI MOZAIK
Ilustrita informlibro pri Esperanto por kroatlingvanoj. Eldonis Esperanto-societo “Liberiga Stelo” Osijek, 2003. 318 paĝoj. / Ilustrirani priručnik o esperantu za govornike hrvatskog jezika. Izdavač Esperantsko društvo “Liberiga Stelo” Osijek, 2003. 318 stranica.
Prezo / Cijena: 11,10 eŭroj / 80,00 kuna

 

Mirko Manner-Mamužić: KOMPENDIO DE LA ESPERANTA GRAMATIKO (POR SUPERAJ EKZAMENOJ)
Konciza, klara, kompleta prezento de la Esperanta gramatiko por superaj ekzamenoj. Eldonis Esperanto-societo “Bude Borjan” Zagreb, 2000. 109 paĝoj. / Sažet, jasan, potpun prikaz esperantske gramatike za napredne tečajeve. Izdavač Esperantsko društvo “Bude Borjan” Zagreb, 2000. 109 stranica.
Prezo / Cijena: 10,00 eŭroj / 75,00 kuna

 

Mato Lovrak: LA KAMARADARO DE PETRO NODETO
Romano pri infanoj, kiuj decidis ripari vilaĝan muelejon. Tradukis: Josip Pleadin. Eldonis Kroata Esperanto-Ligo, 1998. 125 paĝoj. Ilustrita. / Roman o djeci koja su odlučila popraviti seoski mlin. Prijevod: Josip Peladin. Izdavač Hrvatski savez za esperanto, 1998. 125 stranica. Ilustrirano.
Prezo / Cijena: 7,50 eŭroj / 60,00 kuna

 

Ivana Brlić Mažuranić: MIRINDAJ AVENTUROJ DE METILERNANTO HLAPIĆ
La plej fama libro de “la kroata Andersen”. Tradukis: Maja Tišljar. Eldonis Kroata Esperanto-Ligo, 1998. 108 paĝoj. / Najznačajnije djelo “hrvatskog Andersena”. Prijevod: Maja Tišljar. Izdavač Hrvatski savez za esperanto, 1998. 108 stranica
Prezo / Cijena: 7,50 eŭroj / 60,00 kuna

 

Josip Pleadin: ORDENO DE VERDA PLUMO
Leksikono pri originalaj Esperanto-verkistoj, kiu enhavas 900 biografiojn. Ilustrita. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2006. 272 paĝoj. / Leksikon originalnih esperantskih književnika, koji sadržava 900 biografija. Ilustrirano. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2006. 272 stranice.
Prezo / Cijena: 30,00 eŭroj  / 220,00 kuna

 

Petro Stojan: PORIJEKO I ŽIVOT JEZIKA ESPERANTA
Traduko de fama verko de Petro Stojan. Tradukis: Josip Pleadin, 1986. 65 paĝoj. / Prijevod poznatog djela Petra Stojana. Preveo: Josip Pleadin, 1986. 65 stranica.
Prezo / Cijena: 3,50 eŭroj / 25,00 kuna

 

POŜTKARO “4-a kongreso de kroataj esperantistoj”
Filatela poŝtkarto kun kroata Esperanta-poŝtmarko kun la portreto de Zamenhof kaj porokaza stampo.
Eldonis Filatelista societo Virje, 2000.  / Filatelistička dopisnica s hrvatskom esperantskom poštanskom markom s likom Zamenhofa i prigodnim žigom. Izdavač Filatelističko društvo Virje, 2000.
Prezo / Cijena: 2,50 eŭroj / 15,00 kuna
Davor Klobučar: SAYONARA JAPANIO
Pensoj kaj impresoj post dusemajna restado en la lando de la 92-a UK. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2008. 20 paĝoj. / Razmišljanja i utisci nakon dvotjednog boravka u zemlji 92. svjetskog esperantskog kongresa. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2008. 20 stranica. 
Prezo / Cijena: 3,00 eŭroj / 20,00 kuna

 

Josip Kozarac: SLAVONIA ARBARO/SLAVONSKA ŠUMA
Amplena bildigo de la naskiĝregiono. Tradukis: Davor Klobučar. Dulingva eldono. Eldonis Kroata Esperanto-Ligo, 1999. 29 paĝoj.  / Priča ispunjena ljubavlju za rodnim krajem. Prijevod: Davor Klobučar. Dvojezično izdanje. Izdavač Hrvatski savez za esperanto, 1999. 29 stranica.
Prezo / Cijena: 3,00 eŭroj / 20,00 kuna

 

Gruić, Klobučar, Kocian,  Pleadin: 10.000 VORTOJ
Esperanto-kroata kaj Kroata-Esperanta vortaro. Eldonis “Grafokom” Đurđevac, 2004. 186 paĝoj. / Esperantsko-hrvatski i hrvatsko-esperantski rječnik. Izdavač “Grafokom” Đurđevac, 2004. 186 stranica.
Prezo / Cijena: 8,50 eŭroj / 60,00 kuna

 

 


ELDONAĴOJ DE ALIAJ ELDONISTOJ / IZDANJA DRUGIH IZDAVAČA
(signitaj per * - vendataj sen rabatoj / označena sa * - prodaju se bez popusta)

* Edmond Privat: INTERPOPOLA KONDUTO 
Verko pri interŝtataj problemoj kaj la malfacila vojo al paco; Eldonis Hejme; Czeladź. 2006; 142 paĝoj. / Djelo po međudržavnim problemima i teškom putu prema miru; Izdavač Hejme; Czeladź. 2006; 142 stranice.
Prezo / Cijena: 13,20 eŭroj / 100,00 kuna
* Predrag Matvejević: MEDITERANEA BREVIERO
Tradukis T. Chmielik; Eldonis Skonpres / Libro-Mondo, Bydgoszcz / Svidniko. 2007; 231 paĝoj. / Preveo T. Chmielik: Izdavač Skonpres / Libro-Mondo, Bydgoszcz / Svidniko. 2007; 231 strainice.
Prezo / Cijena: 17,70 eŭroj / 130,00 kuna
* Johano Paŭlo la Dua: LA ROMA TRIPTIKO
Poezio de la Papo Johano Paŭlo la Dua. Tradukis Lidia Ligęza; Eldonis Hejme; Krakovo, 2006; 32 pagoj. / Poezija Pape Pavla Drugog. Prevela Lidia Ligęza; Izdavač Hejme, Kraków, 2006; 32 stranice.
Prezo / Cijena: 6,00 eŭroj / 45,00 kuna
* Boris Kolker: VOJAĜO EN ESPERANTO-LANDO 
Perfektiga kurso de Esperanto kaj gvidlibro pri la E-kulturo; Eldonis UEA; Rotterdam, 2005 (3a eld); 280 paĝoj. / Tečaj za usavršavanje esperanta i vodič kroz esperantsku kulturu. Izdavač UEA, Rotterdam, 2005 (3. izdanje); 280 stranica.
Prezo / Cijena: 18,00 eŭroj / 140,00 kuna
KIEL MENDI? 
Rete:
Fakse: 00 385 48 811 266
Telefone: 00 385 48 811 266 aŭ 00 385 98 248 574
Post kiam ni ricevas vian mendon, ni sendas al vi fakturon, kiun vi bonvolu pagi al nia konto ĉe UEA: uzes-y. Post ricevo de via pago, ni ekspedas al vi la menditajn varojn.
Por mendoj de minimume 3 ekzempleroj de la sama titolo, vi ricevas trionan rabaton.
Poŝtelspezoj por sendaĵoj ekster Kroatio: 15% de la faktursumo.


KAKO NARUČITI? 
Internetom:
Faksom: 048 811 266
Telefonom: 048 811 266 ili 098 248 574
Kada primimo vašu narudžbu, poslat ćemo vam fakturu koju izvolite platiti na žiro-račun Udruge zagrebačkih esperantista broj: 2340009-1110321529. Kada primimo vašu uplatu, poštom vam šaljemo naručenu robu.
Za kupljena najmanje tri primjerka istoga naslova odobravamo vam popust od 33,33%.
Poštanski troškovi u visini 10% iznosa fakture zaračunavaju se za pošiljke u unutrašnjem prometu.